Tajik (Persian Tajikistan*)

Do you want to join the WGNDV?